1. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 2. kraftverk

  kraftverk, anläggning för omvandling av primärenergi till el.
 3. elektromotorisk kraft

  elektromotorisk kraft, emk, den potentialdifferens i en strömkälla som får en elektrisk ström att flyta genom en sluten strömkrets.
 4. magnetisk kraft

  magnetisk kraft, kraft som verkar mellan två elektriskt ledande föremål.
 5. elektrisk kraft

  elektrisk kraft, kraft som verkar mellan elektriska laddningar.
 6. Kraftwerk

  Kraftwerk, tysk elektronmusikrockgrupp.
 7. kraftledning

  kraftledning är en kabel som är upphängd i luften för att transportera stora mängder el långa sträckor.
 8. kraftvärmeverk

  kraftvärmeverk, värmekraftverk som förutom el även producerar värme för distribution via fjärrvärmenät eller för industriellt bruk.
 9. elektromagnetisk kraft

  elektromagnetisk kraft, en av de fundamentala naturkrafterna, se elektromagnetisk växelverkan.
 10. laga kraft

  laga kraft, juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av domstol eller myndighet inte längre kan överklagas när bl.a. tiden för överklagande har gått ut.