1. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 2. intermolekylära krafter

  intermolekylära krafter, krafter som förekommer mellan alla partiklar och ger upphov till antingen avvikelser från allmänna gaslagen, kondensation till vätskefas eller bildandet av fast fas, beroende på tätheten och temperaturen i mediet.
 3. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. elektromotorisk kraft

  elektromotorisk kraft, emk, den potentialdifferens i en strömkälla som får en elektrisk ström att flyta genom en sluten strömkrets.
 6. kraftig

  kraf`tig adj. ~t ORDLED: kraft-ig
  Svensk ordbok
 7. magnetisk kraft

  magnetisk kraft, kraft som verkar mellan två elektriskt ledande föremål.
 8. elektrisk kraft

  elektrisk kraft, kraft som verkar mellan elektriska laddningar.
 9. laga kraft

  laga kraft, juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av domstol eller myndighet inte längre kan överklagas när bl.a. tiden för överklagande har gått ut.
 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.