1. kultur

  kultur, odling, bildning.

 2. kulturrevolutionen

  kulturrevolutionen, officiellt den stora proletära kulturrevolutionen, den största maktkampen och ideologiska striden i det kinesiska kommunistpartiets historia.
 3. kulturlandskap

  kulturlandskap, ett landskap som mer eller mindre starkt omvandlats av människans aktivitet.
 4. kulturmöten

  kulturmöten, benämning på företeelser och processer där människor, grupper, organisationer och samhällen kommunicerar och ömsesidigt påverkar varandra över kulturgränser.

 5. kulturgeografi

  kulturgeografi, samhällsgeografi, den del av den vetenskapliga geografin som studerar utbredning av – och sambanden mellan – fenomen på jordytan som på ett eller annat sätt relateras till människan och hennes verksamheter.
 6. kult

  kult, allmännare benämning på det som i kristet språkbruk kallas gudstjänst och därför använd framför allt om utomkristna förhållanden (jämför dock helgonkult o.d., se helgon).
 7. kulturell appropriering

  kulturell appropriering, att personer eller företag respektlöst använder sig av attribut som förknippas med andra kulturer, oftast förtryckta minoritetsgrupper.

 8. kulturkrock

  kulturkrock är problem som uppstår när personer från olika kulturer missförstår varandra, se kultur.
 9. kult

  kult, enligt en inflytelserik religionssociologisk definition en religiös gruppering som karaktäriseras av en diffus organisation och av ett i förhållande till andra religiösa grupper avvikande trossystem.
 10. kulturrelativism

  kulturrelativism, term som inom antropologin används för att beteckna både en moralisk attityd och ett forskningsmetodologiskt förhållningssätt till främmande kulturers sedvänjor och tankemönster.