1. kumulativ

  kumulativ (av latin cumulo ’hopa’, ’uppstapla’, av cumulus ’uppstaplad hög’, ’hop’, ’upptornad massa’) sägs en företeelse, en process etc. vara som växer genom att det nya läggs till det gamla.
 2. kumulation

  kumulation, inom medicinen successiv anhopning av läkemedel eller gifter i kroppen som sker så länge intagen mängd är större än den mängd som försvinner ur kroppen.
 3. kumulation

  kumulation, förening av mål, inom juridiken sammanförande av flera mål till gemensam handläggning i en och samma rättegång.
 4. kumulativ process

  kumulativ process, inom nationalekonomin den av Knut Wicksell 1898 beskrivna inflationsprocess som orsakas av att den naturliga räntan är större än låneräntan.
 5. kumulativ fördelning

  kumulativ fördelning, statistisk fördelning för ett datamaterial vilken anger hur stor andel av värdena som är mindre än eller lika med ett givet värde.
 6. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 7. kumulat

  kumulat, magmatisk bergart bildad genom att mineral som utkristalliserats ur en magma under gravitationens inverkan sjunkit nedåt och anrikats i lager.
 8. kumulant

  kumulant, statistisk term:
 9. kumulativ

  kumulativ [kum´- el. -i´v] adj. ~t ORDLED: kumul-at-iv
  Svensk ordbok
 10. kumulera

  kumule´ra verb ~de ~t ORDLED: kumul-er-ar SUBST.: kumulerande, kumulering; kumulation
  Svensk ordbok