1. kväveoxider

  kväveoxider är kemiska föreningar av kväve och syre.
 2. luftförorening

  luftförorening är ett ämne som förekommer i atmosfären i så stor mängd att det kan skada människor, djur, växter eller föremål.

 3. Ostwaldmetoden

  Ostwaldmetoden, industriell process för katalytisk förbränning av ammoniak till kväveoxid, uppfunnen av Wilhelm Ostwald 1901.
 4. spränggas

  spränggas, gas som bildas under sprängämnes detonation.
 5. atmosfären

  atmosfären, gashöljet kring jorden.
 6. dikväveoxid

  dikväveoxid, tidigare kallad kväveoxidul, N 2O, lustgas, färglös gas med svagt sötaktig lukt.
 7. salpetersyra

  salpetersyra, HNO3, färglös, rykande, oxiderande vätska, i vattenlösning en stark syra, en av de viktigaste baskemikalierna för framställning av handelsgödsel och sprängämnen.
 8. pneumatisk kemi

  pneumatisk kemi, benämning på de studier av gaser som föregick och banade väg för den kemiska revolutionen på 1780-talet; jämför flogistonteorin och kemi (Klassisk kemi: Den kemiska revolutionen).
 9. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 10. nitrater

  nitrater, salter eller estrar av salpetersyra, HNO 3.