1. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 2. kvalificerad majoritet

  kvalificerad majoritet, större röstövervikt än bara en enstaka röst.
 3. kvalitativ

  kvalitativ, som avser kvaliteten.
 4. kvalitet

  kvalitet (latin qualitas ’beskaffenhet’, ’egenskap’, av qualis ’på något sätt beskaffad’), i filosofiska sammanhang i regel detsamma som egenskap.
 5. kvalitetsteknik

  kvalitetsteknik, metoder, arbetssätt och strategier för ständig förbättring av kvalitet på varor och tjänster.

 6. kvalitativ analys

  kvalitativ analys, kemisk analys med syfte att påvisa och identifiera beståndsdelar i ett studerat prov.
 7. kvalster

  kvalster, Acari, grupp spindeldjur med två ordningar och totalt ca 50 000 beskrivna arter; det verkliga antalet kan vara tio gånger så stort.
 8. kvalitet

  kvalitet (latin qualitas ’beskaffenhet’, ’egenskap’, av qualis ’på något sätt beskaffad’), i fonetiken detsamma som klangfärg med avseende på vokaler.
 9. kvalifikation

  kvalifikation, som juridisk term tolkningsförfarande (respektive detta förfarandes resultat) varigenom en viss tvistefråga bedöms som hörande till en viss rättsregels tillämpningsområde.
 10. kvalitetsledningssystem

  kvalitetsledningssystem, system för att säkerställa kvaliteten (kvalitetssäkring) på ett företags eller en organisations produkter och tjänster omfattande organisatorisk struktur, ansvar och aktiviteter.