1. lägga ihop

  lägga iho´p verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er i--hop SUBST.: ihopläggande, ihopläggning
  Svensk ordbok
 2. lägga samman

  lägga samman [sam´- el. sam`-] verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er samm-an SUBST.: sammanläggande, sammanläggning
  Svensk ordbok
 3. lägga upp

  lägga upp´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: uppläggande (till 1,2 och 4) uppläggning (till 1,2 och 4)
  Svensk ordbok
 4. union

  union är ett ord som används inom matematik.
 5. extensiv mätning

  extensiv mätning, mätning som ger upphov till additiva skalor, för vilka gäller att addition av skalvärden svarar mot att på något sätt fysiskt lägga ihop de mätta objekten; motsats intensiv mätning.
 6. maskinformning

  maskinformning, maskinell tillverkning av engångsformar för framställning av gjutgods.
 7. kompost

  kompost, organiskt material från växter och djur som hopsamlats för att förmultna och därefter användas som gödsel- eller jordförbättringsmedel, vanligen för trädgårdsjord men också inom jord- och skogsbruket.
 8. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 9. fiberkomposit

  fiberkomposit, ett sammansatt konstruktionsmaterial vari en av beståndsdelarna är fiber framställd av t.ex. glas, kol (grafit) eller en polymer.
 10. kostnadskalkyl

  kostnadskalkyl är en beräkning av hur mycket det kostar att tillverka en vara eller en produkt.