1. Lämshaga

  Lämshaga, gods i Värmdö kommun, Uppland (Stockholms län).
 2. läm

  läm, äldre fångstredskap, en fälla bestående av en bottenstock mot vilken fallstocken, ofta belastad med stenblock, föll och avlivade bytesdjuret, när detta utlöste fällans giller.
 3. läm

  läm, nedfällbar vägg kring lastutrymme på lastbil eller godsvagn på järnväg; ursprungligen benämning på fallucka.
 4. läm

  läm´ subst. ~men ~mar ORDLED: lämm-en
  Svensk ordbok
 5. lämmel

  lämmel [läm´- el. läm`-] subst. ~n lämlar ORDLED: läml-ar
  Svensk ordbok
 6. lämpligen

  läm`pligen adv. ORDLED: lämp-lig-en
  Svensk ordbok
 7. lämpa sig

  läm`pa sig verb lämpade lämpat ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande
  Svensk ordbok
 8. lämpare

  läm`pare subst. ~n äv. lämparn, plur. ~, best. plur. lämparna ORDLED: lämp-ar-en
  Svensk ordbok
 9. lämpad

  läm`pad adj. lämpat ORDLED: lämp-ad
  Svensk ordbok
 10. lämplighetsintyg

  läm`plighetsintyg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämp-lig-hets--in-tyg-et
  Svensk ordbok