1. världens länder.

  världens länder. För tabell över världens länder se land.
 2. lända

  län`da verb lände länt, pres. länder ORDLED: länd-er
  Svensk ordbok
 3. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. HDI

  HDI, Human Development Index, mått på ett lands levnadsförhållanden samt ekonomiska och sociala utveckling.

 6. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 7. Marshallplanen

  Marshallplanen, amerikanskt återuppbyggnadsprogram offentliggjort av USA:s utrikesminister George C. Marshall i juni 1947.

 8. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 9. andra världskriget

  andra världskriget började 1939 och slutade 1945.

 10. NIC-länder

  NIC-länder, newly industrialized countries, newly industrializing coun­tries, ibland även NIE ( newly industrializing economies), länder som inlett en snabb industrialiseringsprocess under efterkrigstiden, ofta med en tydlig exportorientering.