1. bruttonationalprodukt

  bruttonationalprodukt, BNP, sammanlagda värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år.

 2. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 3. imperialism

  imperialism kallas det när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad.
 4. Brezjnevdoktrinen

  Brezjnevdoktrinen, sovjetisk utrikespolitisk doktrin enligt vilken socialistiska länders suveränitet var begränsad och militär intervention i sådana länder berättigad.
 5. nationaldag

  nationaldag, en nations gemensamma, årliga högtidsdag, som regel till minne av en betydelsefull historisk händelse.

 6. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 7. embryo

  embryo, individ under tidig utveckling från befruktad äggcell.
 8. etnisk minoritet

  etnisk minoritet kallas en grupp med gemensam etnicitet som utgör en minoritet i ett land, en stad eller en region.

 9. låginkomstland

  låginkomstland, land som har en bruttonationalinkomst (BNI) per capita som är lägre än 1 026 US dollar (2020).

 10. beroendeskolan

  beroendeskolan, idériktning inom utvecklingsteorin som förklarar tredje världens underutveckling genom den historiska beroendeställning dessa länder, den s.k. periferin, intar i förhållande till de kapitalistiska industriländerna, eller centrum.