1. Landstinget

  Landstinget , första kammaren i Danmarks riksdag 1849–1953.
 2. Landstinget

  Landstinget, till och med 1992 namn på Ålands parlamentariska självstyrelseorgan, därefter Lagtinget.
 3. Landstinget

  Landstinget, benämning på Grönlands lagstiftande församling.
 4. länsstyrelse

  länsstyrelse, högsta civila förvaltningsmyndighet i varje län.
 5. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 6. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 7. ädelreformen

  ädelreformen, vanlig benämning på den reform som innebar att ansvaret för de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna för handikappade från 1992 övertogs av kommunerna från landstingen.
 8. landstingskommun

  landstingskommun, tidigare kommunalrättslig benämning på landsting, varvid avsågs både det geografiska området och den juridiska personen, där det folkvalda landstinget var högsta organ.

 9. lokaliseringsprincipen

  lokaliseringsprincipen, en i kommunallagen fastslagen, i rättspraxis utvecklad princip vid bestämmandet av kommunal kompetens.
 10. almstriden

  almstriden, batalj i Kungsträdgården, Stockholm, 12–13 maj 1971, då ett antal miljövänner genom att klättra upp i de hundraåriga almarna lyckades hindra att träden sågades ned för den av landstinget beslutade uppgången från en tunnelbanestation.