1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 3. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.
 4. leranimation

  leranimation, framställning av animerad film med tredimensionella figurer av lera, en variant av dockfilm.

 5. lera

  2le`ra verb ~de ~t ORDLED: ler-ar SUBST.: lerande
  Svensk ordbok
 6. lera

  1le`ra subst. ~n leror ORDLED: ler-an
  Svensk ordbok
 7. röd lera

  röd lera, röd djuphavslera , annat namn på djuphavslera.
 8. årsvarvig lera

  årsvarvig lera, lera uppbyggd i skikt där vartannat är tunt och finkornigt samt avsatt under vintern och vartannat är tjockare, mera grovkornigt och avsatt under sommaren.
 9. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.
 10. styv lera

  styv lera, finlera med lerhalt mellan 40 och 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.