1. leranimation

  leranimation, framställning av animerad film med tredimensionella figurer av lera, en variant av dockfilm.

 2. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 3. kilskrift

  kilskrift är en sorts skrift med tecken som är uppbyggda av trekantiga, smala kilar.
 4. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.
 5. Ieper

  Ieper är en stad i nordvästra Belgien.
 6. gyttjelera

  gyttjelera, gyttjig lera, jordart bestående av lera med 3–6 % inblandning av gyttjesubstans, räknat på torrvikten.
 7. Ven

  Ven är en ö i Öresund utanför Landskrona i Skåne.
 8. lergods

  lergods, porösa keramiska material som framställs genom bränning av leror vid låg temperatur, 800–1 050 °C.
 9. lera

  lera är en extremt finkornig jordart.
 10. chamotte

  chamotte, krossad, bränd eldfast lera.