1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 3. delta

  delta, lågt, flackt landområde som byggs upp vid mynningen av ett vattendrag av de sediment som vattendraget transporterar ut till kusten.
 4. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 5. vittring

  vittring, äldre term förvittring, inom geologi nedbrytning och sönderdelning av fast berg och stenblock (även på t.ex. husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer.
 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 7. krukväxter

  krukväxter, växter som odlas permanent i blomkrukor eller andra kärl.

 8. hästhov

  hästhov är en vårblomma.
 9. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.

 10. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.