1. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 2. ler

  ler, kornfraktion som enligt Atterbergs kornstorleksskala består av jordartspartiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 3. varvig lera

  varvig lera, lera avsatt i vatten, cykliskt uppbyggd i skikt, där vartannat skikt är tunt och finkornigt och vartannat lite tjockare och mer grovkornigt.
 4. årsvarvig lera

  årsvarvig lera, lera uppbyggd i skikt där vartannat är tunt och finkornigt samt avsatt under vintern och vartannat är tjockare, mera grovkornigt och avsatt under sommaren.
 5. röd lera

  röd lera, röd djuphavslera , annat namn på djuphavslera.
 6. mycket styv lera

  mycket styv lera, finlera med lerhalt över 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 7. styv lera

  styv lera, finlera med lerhalt mellan 40 och 60 viktprocent av jordartens torrsubstans.
 8. ler och långhalm

  ler och långhalm, i talesättet ”hänga ihop som ler och långhalm”, med betydelsen ’att vara oskiljaktiga’, åsyftar den blandning av sammanältad lera och halm som ingick i lerklining.
 9. eldfast lera

  eldfast lera, lera som huvudsakligen består av kaolinit och som vid upphettning mjuknar först vid temperaturer över 1 500 °C. Se chamotte, eldfasta material.
 10. postglacial lera

  postglacial lera, grålera , åkerlera, lera avsatt som omlagringsprodukt av andra finkorniga sediment, ofta bildade i samband med inlandsisens avsmältning.