1. loge

  loge kan vara en avdelning inom nykterhetsrörelsen eller ett ordenssällskap.
 2. loge

  loge är en lada där man förr tröskade säd, alltså skilde frön och kärnor från säden genom att slå på säden med käppar.
 3. loge

  2loge [lå´ʃ] subst. ~n [lå´ʃen] ~r [lå`ʃer] ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 4. loge

  1lo`ge subst. ~n logar ORDLED: log-en
  Svensk ordbok
 5. logement

  logement, bostadsrum för manskap i en kasern.
 6. logement

  logement [låʃemen´t] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: loge-ment-et
  Svensk ordbok
 7. logera

  logera [-ʃe´-] verb ~de ~t ORDLED: log-er-ar SUBST.: logerande
  Svensk ordbok
 8. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 9. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 10. Compensated Density Log

  Compensated Density Log, CDL , en metod för bestämning av bergarters densitet med borrhålsloggning.