1. logaritm

  logaritm, den exponent till vilken ett positivt tal a måste upphöjas för att ett givet tal x skall erhållas.
 2. nykterhetsrörelsen

  nykterhetsrörelsen, sammanfattande benämning på organisationer vilkas medlemmar avstår från alkohol och narkotika och som i regel också arbetar med upplysning om riskerna med dessa preparat och för att få till stånd samhälleliga åtgärder som begränsar konsumtionen.

 3. loge

  loge, sädeslada med utrymme för tröskning eller (vanligen) själva tröskutrymmet, trösklogen.
 4. personifikation

  personifikation, den typ av bildspråk där ting eller abstrakta begrepp framställs i förmänskligad gestalt, såsom Moder Jord eller Liemannen.
 5. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 6. absorbans

  absorbans, optisk densitet, mått på absorption av ljus i en gas, vätska eller fast substans.
 7. loggia

  loggia, byggnad eller byggnadsdel som med kolonnad eller arkad är öppen åt en eller flera sidor.
 8. log

  log, matematisk beteckning för operationen ”ta logaritmen av”, se logaritm.
 9. loge

  loge, vanlig term för föreningsenhet inom ordenssällskap av olika slag, i Sverige mest använd som benämning på lokalavdelningar inom nykterhetsrörelsen, av vilka en stor del före 1970 hade formen av ordenssällskap.

 10. Bouguer–Lambert–Beers lag

  Bouguer–Lambert–Beers lag, Bouguers lag, Lambert–Beers lag, fysikalisk-kemisk lag som beskriver hur mycket ljus som absorberas vid passage genom ett system innehållande en viss mängd ljusabsorberande ämne.