1. -logi

  -logi, efterled med betydelsen ’lära’, ’vetenskap’.
 2. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 3. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 4. epistemologi

  epistemologi, detsamma som kunskapsteori.
 5. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 6. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 7. ontologi

  ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.
 8. John Logie Baird

  Baird, John Logie, 1888–1946, brittisk uppfinnare och TV-pionjär, inledde sina TV-experiment 1923 och grundade 1927 Baird Television Development Company.
 9. psykologi

  psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar.
 10. antropologi

  antropologi, omfattar av hävd främst fysisk antropologi (studiet av människosläktets utveckling och fysiska karakteristika) samt kultur- och socialantropologi (studiet av världens olika kultur- och samhällstyper).