1. scientific management

  scientific management, ibland även taylorism, riktning inom organisationsteori som växte fram i USA omkring 1900 och vars främste företrädare var Frederick W. Taylor.
 2. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 3. new public management

  new public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det privata näringslivet.
 4. marketing management

  marketing management (engelska), begrepp som avser ett företags planering, styrning och uppföljning av sin marknadsföringsfunktion, speciellt i fråga om formulering och genomförande av marknadsföringsmål, strategier och program.
 5. service management

  service management, managementinriktning som avser ledning, organisering, styrning och utveckling av tjänsteproducerande verksamheter; utvecklad i slutet av 1970-talet i USA och Europa.
 6. cash management

  cash management, CM, hantering av likvida medel; planering av penningflödet och effektivisering av kapitalutnyttjandet, t.ex. in- och utflöde av pengar samt likviditetshantering.
 7. management

  management [ung. män´idj-] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: manage-ment
  Svensk ordbok
 8. taylorism

  taylorism, se scientific management.
 9. management control

  management control, engelsk benämning på ekonomistyrning.
 10. management science

  management science, teori som är inriktad på utvecklingen av kvantitativa modeller för målrelaterade beslut kring komplexa problem inom företagsledning och administration.