1. medborgare

  medborgare, person som innehar medborgarskap i viss stat.
 2. svensk medborgare.

  svensk medborgare. För regler om förvärv av svenskt medborgarskap, se medborgarskap.
 3. medborgare

  me`dborgare subst. ~n äv. medborgarn, plur. ~, best. plur. medborgarna ORDLED: med--borg-ar-en
  Svensk ordbok
 4. pandemi

  pandemi, epidemi, vanligen av infektionssjukdom, som sprids över världsdelar.

 5. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 6. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 7. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 8. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 9. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 10. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.