1. mened

  mened är ett brott som innebär att man avsiktligt ljuger eller inte säger hela sanningen i domstolen.
 2. menedare

  me`nedare subst. ~n äv. menedarn, plur. ~, best. plur. menedarna ORDLED: men--ed-ar-en
  Svensk ordbok
 3. mened

  me`ned subst. ~en ~er ORDLED: men--ed-en
  Svensk ordbok
 4. underlåtenhetsbrott

  underlåtenhetsbrott, omissivdelikt, brott som består i underlåtenhet att göra något som borde ha gjorts, t.ex. mened.
 5. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 6. ed

  ed är ett löfte om att tala sanning, till exempel av ett vittne i en domstol.
 7. vittne

  vittne är en person som under en rättegång hjälper till att reda ut vad som hänt genom att berätta vad hon eller han sett eller hört.
 8. Innocentius IV

  Innocentius IV, egentligen Sinibaldo Fieschi, född ca 1195, död 1254, påve från 1243.
 9. osann partsutsaga

  osann partsutsaga, menedsbrott som består i att en part som förhörs i bevissyfte under sanningsförsäkran i rättegång med uppsåt lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen.
 10. anstiftan

  anstiftan, att uppsåtligen förmå någon att begå en brottslig gärning.