1. meningsbyggnad

  meningsbyggnad, en menings uppbyggnad av en eller flera satser; även den del av syntaxen som reglerar detta.
 2. meningsteori

  meningsteori, en gren av språkfilosofin vars ämne är meningen hos språkliga uttryck.
 3. mening

  mening, begrepp med många inbördes besläktade användningar som varit föremål för filosofisk reflexion.
 4. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 5. mening

  mening, grammatisk term för den största konstruktion som kan byggas med syntaktiska regler.
 6. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 9. skiljaktig mening

  skiljaktig mening, ståndpunkt som avviker från majoritetens vid ett avgörande i ett kollegium av ledamöter, exempelvis domstol eller myndighet som tillämpar den kollegiala beslutsformen.
 10. energi

  energi är förmågan hos ett föremål att utföra ett arbete i fysisk mening.