1. misshandel

  misshandel är ett allvarligt brott.
 2. misshandel

  miss`handel subst. ~n ORDLED: miss--handeln
  Svensk ordbok
 3. brott

  brott är handlingar som är förbjudna i lagen och som kan leda till ett straff eller en annan påföljd.

 4. brott mot liv och hälsa

  brott mot liv och hälsa, sammanfattande benämning på sådana brott mot person som innefattar t.ex. mord, dråp och misshandel.
 5. våldsbrott

  våldsbrott, gemensam benämning på brott som innefattar fysiskt våld eller hot om våld mot person, t.ex. mord, dråp, misshandel och våldtäkt.
 6. krigsförbrytelse

  krigsförbrytelse, krigsbrott, svåra överträdelser av krigets lagar, exempelvis genom användning av förbjudna vapen, order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller civila.

 7. skallskada

  skallskada, inom sjukvården sammanfattande benämning på skador på skallen (kraniet) eller hjärnan vilka uppkommit genom yttre våld (trauma), dvs. olycksfall eller misshandel.
 8. Steve Biko

  Biko, Stephen ( Steve), 1946–77, svart sydafrikansk apartheidmotståndare.
 9. brottsutveckling

  brottsutveckling, statistiska uppgifter om hur antalet brott förändras över tiden samt kriminologiska resonemang kring denna utveckling.

 10. BRIS

  BRIS, Barnens rätt i samhället , ideell organisation, grundad 1971, som har tagit till uppgift att förhindra kroppslig och själslig misshandel av barn och att föra barnets talan inför myndigheter och andra auktoriteter.