1. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 2. mutation

  mutation, detsamma som målbrott.
 3. mutationsförädling

  mutationsförädling, inom växtodlingen förädling genom tillvaratagande av spontan eller framkallad mutation.
 4. mutation

  mutation, musikterm för övergången i en melodi från ett hexakord till ett annat genom omtolkning av en viss tons funktion inom solmisationssystemet.
 5. homeotisk mutation

  homeotisk mutation (av grekiska ho­moiō­tikos ’efterliknande’, ’anpasslig’), förändring av arvsmassan som leder till att en kroppsdel, ett organ eller vävnad utvecklas på ett felaktigt sätt och får egenskaper som normalt kännetecknar en annan kroppsdel, ett annat organ eller annan vävnad.
 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 8. mutation

  mutation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mut-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 10. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.