1. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 2. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 3. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 4. Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2009 i samband med diskrimineringslagens ikraftträdande.
 5. Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

  Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet, se NUNSKU.
 6. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 7. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 8. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person.