1. nämndeman

  nämndeman, juridiskt oskolad lekmannaledamot av dömande organ inom rättskipningen.

 2. nämnd

  nämnd, inom rättskipningen i allmänt språkbruk benämning på den del av rätten som består av lekmän.
 3. Nämnden för offentlig upphandling

  Nämnden för offentlig upphandling, statlig myndighet som 1993–2007 hade i uppgift att utöva tillsyn över lagen om offentlig upphandling och sprida information om lagens innehåll.
 4. EU-nämnden

  EU-nämnden, Nämnden för Europeiska unionen, riksdagens organ för samråd mellan riksdagen och regeringen i frågor som rör Europeiska unionen.

 5. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 6. Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

  Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL , organ inom läkemedelsbranschen med uppgift att självständigt bedöma frågor som rör läkemedelsföretagens information till såväl läkare, veterinärer, tandläkare, farmaceuter etc. som allmänheten.
 7. Nämnden mot diskriminering

  Nämnden mot diskriminering, Stockholm, statlig myndighet, bildad 2009 i samband med diskrimineringslagens ikraftträdande.
 8. Nämnden för statligt stöd till trossamfund

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, statlig myndighet som ger stöd till trossamfund i form av organisationbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
 9. imperialism

  imperialism, term som syftar dels på staters territoriella och ekonomiska expansion i historien (se kolonialism), dels på en uppsättning teorier som vill förklara orsakerna till denna expansionstendens, särskilt i dess moderna skepnad.
 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.