1. nämna

  näm`na verb nämnde nämnt, pres. nämner ORDLED: nämn-er SUBST.: nämnande
  Svensk ordbok
 2. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 3. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.
 6. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 7. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 10. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.