1. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 2. gemensam nämnare

  gemensam nämnare, heltal som utgör en gemensam multipel till två nämnare till två givna bråk.
 3. nämnare

  näm`nare subst. ~n äv. nämnarn, plur. ~, best. plur. nämnarna ORDLED: nämn-ar-en
  Svensk ordbok
 4. minsta gemensam nämnare

  minsta gemensam nämnare, minsta positiva tal som är gemensam nämnare.
 5. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 6. nordiska språk

  nordiska språk, språk som huvudsakligen talas i Norden och som är sinsemellan nära besläktade: danska, färöiska, isländska, norska och svenska.
 7. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 8. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 9. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 10. meänkieli

  meänkieli, tidigare benämnd tornedalsfinska, ett språk som talas i svenska Tornedalen och Malmfälten.