1. närstående

  nä`rstående adj., ingen böjning ORDLED: när--stå-ende
  Svensk ordbok
 2. närstående rättigheter

  närstående rättigheter (franska droits voisins), rättigheter för vissa slag av prestationer som ges ett skydd mot efterbildning enligt upphovsrättslagen (1960:729) utan att åtnjuta fullt upphovsrättsligt skydd.

 3. närståendevård.

  närståendevård. Lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård utgör ett led i samhällets sociala omsorg och kompletterar vård på sjukhus och ålderdomshem men också vård i hemmet genom t.ex. hemtjänst.
 4. Chimamanda Ngozi Adichie

  Adichie, Chimamanda Ngozi, född 1977, nigeriansk författare.

 5. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 6. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 7. ek

  ek, vanlig ek, skogsek, sommarek, stjälkek, Quercus robur, art i familjen bokväxter.
 8. DDT

  DDT, 1,1,1-triklor-2,2-bis(4-klorfenyl)etan, vitt, kristallint ämne, som är praktiskt taget olösligt i vatten men lättlösligt i de flesta organiska lösningsmedel.
 9. karljohan

  karljohan, stensopp, Boletus edulis, art i basidsvampsordningen Boletales.
 10. durra

  durra, kafferhirs, kafferkorn, morhirs, sorgum, Sorghum bicolor, (synonym Sorghum durra) art i växtfamiljen gräs.