1. 2nå interj.
  Svensk ordbok
 2. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).

 4. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 5. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 6. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 7. Godahoppsudden

  Godahoppsudden, engelska Cape of Good Hope, stenigt utsprång på den södra delen av Kaphalvön i Sydafrika.

 8. moksha

  moksha, mokṣa, även mukti, inom indiska religioner term för frigörelse från bundenheten vid återfödelsernas kretslopp ( samsara).
 9. samsara

  samsara är inom indiska religioner kretsloppet av födelse, liv, död och återfödelse.
 10. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.