1. 2nå interj.
  Svensk ordbok
 2. 1nå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: nående
  Svensk ordbok
 3. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 4. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 5. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 6. autonoma nervsystemet

  autonoma nervsystemet, den del av nervsystemet hos människa och djur som inte står direkt under viljans inflytande och som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
 7. gaur

  gaur, Bos gaurus, art i familjen slidhornsdjur, underfamiljen oxdjur.
 8. biosfären

  biosfären, sammanfattande benämning på de delar av jorden där liv kan förekomma.

 9. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 10. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.