1. nota

  2nota se nåta
  Svensk ordbok
 2. nota

  1no`ta subst. ~n notor ORDLED: not-an
  Svensk ordbok
 3. notation

  notation, system att notera i skrift med användande av konventionella tecken som ges speciell innebörd eller av en speciell teckenuppsättning.
 4. notarie

  notarie, i olika sammanhang använd och därför oprecis titel för en – i regel juridiskt utbildad – tjänsteman eller fri yrkesutövare.
 5. notabelförsamling

  notabelförsamling, franskt riksmöte med företrädare för adeln, prästerskapet och ämbetsmännen, sammankallat av kungen.
 6. notariatlån

  notariatlån, förmedlingslån, lån som förmedlas av en banks notariatavdelning från en notariatkund, t.ex. en stiftelse eller en privatperson (långivare), till en annan bankkund (låntagare).
 7. notariatrörelse

  notariatrörelse, del av bankverksamhet som främst innebär förvaring och förvaltning av värdepapper (depåverksamhet), rådgivning i ekonomiska och juridiska ärenden (t.ex. placeringsfrågor) samt juridiska uppdrag.
 8. notarialinstrument

  notarialinstrument (av notarie), instrumentum publicum, ett av en offentlig notarie utfärdat dokument från medeltiden.
 9. NOTAM

  NOTAM, meddelande om tillkomst, beskaffenhet eller förändring av anläggningar, tjänster, föreskrifter eller hinder för luftfart som det är av väsentlig betydelse för flygtrafiken att få tidig kännedom om.

 10. notae tironianae

  notae tironianae, inom paleografin beteckning för de romerska stenografiska tecken vilka enligt en trovärdig tradition uppfanns av Ciceros frigivne slav Tiro.