1. nupit

  nupit se 2nypa
  Svensk ordbok
 2. nypas

  ny`pas verb nöps el. nyptes, nupits el. nypts, pres. nyps ORDLED: nyp-as SUBST.: nypande, nypning
  Svensk ordbok
 3. nypa

  2ny`pa verb nöp, nypt äv. nupit, perf. part. nypt äv. nupen, nypta äv. nupna, pres. nyper ORDLED: nyp-er SUBST.: nypande, nypning (till 1); nyp (till 1)
  Svensk ordbok