1. nuvärde

  nuvärde, inom företagsekonomin det med hänsyn till ränta beräknade värdet i dag av en eller flera framtida betalningar.
 2. nuvärde

  nu`värde subst. ~t ~n ORDLED: nu--värd-et
  Svensk ordbok
 3. diskontering

  diskontering, beräkning av nuvärdet av framtida in- eller utbetalningar, bl.a. vid investeringskalkylering.
 4. kapitalvärde

  kapitalvärde, förväntat nuvärde av en livräntetagares alla framdeles utfallande livräntebelopp, beräknat med beaktande av antagande om framtida förräntning och om sannolikhetsfördelningen för livräntetagarens återstående livslängd.