1. oaktsamhet

  oaktsamhet, inom juridiken detsamma som culpa, dvs. vårdslöshet och oförsiktighet.
 2. vårdslöshet

  vårdslöshet, inom juridiken detsamma som oaktsamhet eller culpa.
 3. oaktsam våldtäkt

  oaktsam våldtäkt, sexualbrott som infördes 1 juli 2018, se våldtäkt

 4. våldtäkt

  våldtäkt, sexualbrott som föreligger när ett samlag, eller en annan jämförbar sexuell handling, genomförs med en person som inte deltar frivilligt.

 5. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 6. culpa

  culpa innebär inom juridiken oaktsamhet, vårdslöshet och oförsiktighet.
 7. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 8. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 9. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 10. bonus pater familias

  bonus pater familias, i juridiken detsamma som en normalt försiktig person.