1. obalans

  o`balans subst. ~en ORDLED: o--bal-ans-en
  Svensk ordbok
 2. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 3. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 4. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 5. centrum–periferi-teorier

  centrum–periferi-teorier, problemformuleringar som utgår från att samhällslivets utformning och utveckling är beroende av geografiska avstånd mellan centralpunkt och omkringliggande områden.
 6. ekosofi

  ekosofi, filosofisk skola som vuxit fram under inspiration av det tilltagande engagemanget för miljöfrågor.
 7. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 8. eutrof

  eutrof sägs en art vara som förekommer vid god näringstillgång.
 9. obalanserad

  o`balanserad adj. obalanserat ORDLED: o--bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok
 10. mobbning

  mobbning, att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag.