1. observation

  observation, iakttagelse, registrering av ett intryck, vetenskaplig metod för insamling av data för att fastställa fakta och förhållanden.
 2. obsidian

  obsidian, svart, magmatisk bergart av typen vulkaniskt glas.

 3. observationsundersökning

  observationsundersökning, inom medicinen samt beteende- och samhällsvetenskaperna term för vetenskaplig studie där observationer (data) insamlas utan att någon potentiellt påverkande åtgärd (intervention) sätts in inom ramen för undersökningen.
 4. obsolet

  obsolet, inom juridiken en lagregel som visserligen inte är formellt upphävd men som ändå med säkerhet inte längre tillämpas.
 5. observatorium

  observatorium, anläggning för astronomiska observationer.

 6. obstetrik

  obstetrik, ursprunglig benämning på läran om förlossningskonsten.
 7. observera

  observera är att lägga märke till något, se observation.
 8. observatörseffekt

  observatörseffekt, effekt av observatörens närvaro under observation, märkbar främst inom socialvetenskaperna.
 9. obstruent

  obstruent, sammanfattande term för konsonantkategorierna klusiler, frikativor och affrikator, d.v.s. ljud där den primära ljudkällan bildas vid en förträngning (obstruktion) i mun eller svalg.
 10. obstruktiv lungsjukdom

  obstruktiv lungsjukdom, sjukdom där det förekommer hinder för luftflödet i bronkerna.