1. offentliggöra

  offen`tliggöra verb offentliggjorde offentliggjort, pres. offentliggör ORDLED: offent-lig--gjor-de SUBST.: offentliggörande; offentliggörelse
  Svensk ordbok
 2. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 3. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 4. fördrag

  fördrag, konvention, traktat, gängse benämning på en internationell överenskommelse sluten mellan två eller flera stater och underkastad internationell rätt.

 5. meddelarfrihet

  meddelarfrihet, rätt enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för envar att fritt meddela uppgifter till massmedieföretag för offentliggörande.
 6. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 7. meddelarskydd

  meddelarskydd, det skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet, vilket tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger den som vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier.

 8. Statens offentliga utredningar

  Statens offentliga utredningar, SOU, en serie tryckta publikationer som har getts ut löpande sedan 1922.
 9. skolastik

  skolastik, rörelse i västeuropeisk bildningshistoria med latin som medium.
 10. Nytt juridiskt arkiv

  Nytt juridiskt arkiv, NJA, juridisk tidskrift, grundad av G.B.A. Holm 1874 och innehållande referat av Högsta domstolens avgöranden.