1. OH

  OH, officiell, postal förkortning för Ohio (USA).
 2. OH-grupp

  OH-grupp är ett annat namn på hydroxigrupp.
 3. OH-radikalen

  OH-radikalen, hydroxylradikalen , radikal som exempelvis bildas vid homolytisk dissociation av H 2O (vatten).
 4. OH-källa

  OH-källa, astronomiskt objekt där OH-radikalen absorberar eller emitterar radio­strålning.
 5. alkoholer

  alkoholer, äldre namn karbinoler, organisk-kemisk ämnesklass kännetecknad av närvaron av en eller flera hydroxylgrupper (OH-grupper), bundna till kolatomer.

 6. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 7. hydroxidjon

  hydroxidjon, OH , den mot syran i vatten svarande basen enligt protolysreaktionen H 2O⇄OH +H +.
 8. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 9. hydrolys

  hydrolys, kemisk reaktion vid vilken en bindning spjälkas genom reaktion med vatten,

 10. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).