1. OH

  OH, officiell, postal förkortning för Ohio (USA).
 2. OH-grupp

  OH-grupp är ett annat namn på hydroxigrupp.
 3. OH-källa

  OH-källa, astronomiskt objekt där OH-radikalen absorberar eller emitterar radio­strålning.
 4. OH-radikalen

  OH-radikalen, hydroxylradikalen , radikal som exempelvis bildas vid homolytisk dissociation av H 2O (vatten).
 5. amfibolgruppen

  amfibolgruppen, en mycket omfattande grupp bergartsbildande, monoklina respektive ortorombiska mineral, tillhörande inosilikaten (kedjesilikaten).
 6. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 7. hydroxyl

  hydroxyl, benämning på såväl atomgrupperingen –OH som radikalen ·OH.

 8. turmalin

  turmalin, sammanfattande benämning på mineralen i turmalingruppen, en grupp mineral med varierande sammansättning, tillhörande silikaterna.

 9. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.

 10. kloritgruppen

  kloritgruppen, bergartsbildande mineral tillhörande det monoklina eller triklina kristallsystemet.