1. tensider

  tensider, samlingsnamn på substanser som sänker ytspänningen för till exempel vatten.

 2. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 3. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 4. induktion

  induktion, term inom fysiken.
 5. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 6. membran

  membran, tunn skiljevägg eller hinna, hos den levande cellen den struktur som omsluter cytoplasman och avgränsar den från den yttre miljön (cellmembran, plasmamembran) samt de strukturer som avgränsar organeller inuti cellen; en äldre benämning är enhetsmembran.
 7. periodiska systemet

  periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen som finns.

 8. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).
 9. jontransport

  jontransport, förflyttning av joner inom organismen, i första hand genom cellernas membraner.
 10. laddning

  laddning, elektrisk laddning, grundläggande begrepp inom fysiken som anger en egenskap hos (elementar-)partiklar och som styr deras växelverkan.