1. olaga hot

  olaga hot, fridsbrott som begås av den som lyfter vapen mot annan eller hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom.
 2. olaga förföljelse

  olaga förföljelse, stalking, stalkning, förföljelsesyndrom, brott mot frihet och frid som förstärker det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.

 3. olaga frihetsberövande

  olaga frihetsberövande, brott mot frihet och frid som begås av den som uppsåtligen berövar en person friheten genom att t.ex. föra bort eller spärra in honom.
 4. olaga intrång

  olaga intrång, fridsbrott som begås av den som med uppsåt obehörigen tränger in eller stannar kvar i kontor, fabrik eller annan byggnad.
 5. olaga integritetsintrång

  olaga integritetsintrång, fridsbrott som begås av den person som med uppsåt gör intrång i någons privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter ägnade att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör.

 6. olaga tvång

  olaga tvång, fridsbrott som begås av den som genom att använda våld, t.ex. misshandel, eller hota med brott tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något.

 7. olaga diskriminering

  olaga diskriminering, brott mot allmän ordning.
 8. olaga

  olaga, juridisk benämning för lagstridig, enligt lag förbjuden.

 9. olaga spridande av efterbildning

  olaga spridande av efterbildning, förfalskningsbrott som består i att till allmänheten sprida något som lätt kan förväxlas med gällande penningsedel, mynt, frimärken eller liknande värdemärken.
 10. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.