1. ombud

  ombud [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--bud-et
  Svensk ordbok
 2. allmänt ombud

  allmänt ombud, befattningshavare med uppgift att föra statens talan inför en förvaltningsdomstol i vissa mål och ärenden, t.ex. vissa prisregleringsavgifter.
 3. personligt ombud

  personligt ombud, personligt stöd baserat på expertkunskap till personer med långvarig och allvarlig psykisk störning för att samordna de insatser som behövs.
 4. juridiskt ombud

  juridiskt ombud, juridiskt utbildad person som för någon annans räkning genomför ett uppdrag.
 5. ombudsråd

  ombudsråd, benämning 1714–19 på cheferna för de fem statsexpeditionerna vid Kungl.
 6. ombudsman

  ombudsman, funktionär med huvuduppgift att handla på huvudmannens vägnar och föra hans talan i rättegångar och i andra sammanhang; förr ofta titel för bolags- eller verksjurist.
 7. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, den formella benämningen på Diskrimineringsombudsmannen.
 8. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 9. ombudsman

  ombudsman [åm`-] subst. ~nen ombudsmän, best. plur. ombudsmännen ORDLED: om-buds--mann-en
  Svensk ordbok
 10. Europeiska ombudsmannen

  Europeiska ombudsmannen, organ inom Europeiska unionen, inrättat 1992 genom Fördraget om europeisk union (Maastrichtfördraget).