1. ombudskrig

  ombudskrig, krig genom ombud, proxykrig, engelska proxy warväpnad konflikt i vilken en stat som inte är direkt involverad i striderna försöker uppnå strategiska fördelar indirekt genom att stötta en av de stridande parterna.

 2. juridiskt ombud

  juridiskt ombud, juridiskt utbildad person som för någon annans räkning genomför ett uppdrag.
 3. ombudsman

  ombudsman, funktionär med huvuduppgift att handla på huvudmannens vägnar och föra hans talan i rättegångar och i andra sammanhang; förr ofta titel för bolags- eller verksjurist.
 4. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, 1999–2008 statlig myndighet med uppgift att tillse att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekom samt förebygga och motverka homofobi.
 5. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, den formella benämningen på Diskrimineringsombudsmannen.
 6. Europeiska ombudsmannen

  Europeiska ombudsmannen är ett organ inom Europeiska unionen (EU) som behandlar klagomål som rör EU:s administration.
 7. ombud

  ombud [åm`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: om--bud-et
  Svensk ordbok
 8. Riksdagens ombudsmän

  Riksdagens ombudsmän, det officiella namnet på ämbetet Justitieombudsmannen (JO).
 9. allmänt ombud

  allmänt ombud, befattningshavare med uppgift att föra statens talan inför en förvaltningsdomstol i vissa mål och ärenden, t.ex. vissa prisregleringsavgifter.
 10. personligt ombud

  personligt ombud, personligt stöd baserat på expertkunskap till personer med långvarig och allvarlig psykisk störning för att samordna de insatser som behövs.