1. opinion

  opinion, sammanfattande benämning på en samling åsikter, attityder och värderingar.
 2. opinionsbildning

  opinionsbildning, processer genom vilka opinion uppstår, vidmakthålls och förändras.
 3. opinionsundersökning

  opinionsundersökning, åsiktsmätning, vanligen utförd med hjälp av systematiskt ställda frågor till ett slumpmässigt urval människor.

 4. opinion

  opinio´n subst. ~en ~er ORDLED: opin-ion-en
  Svensk ordbok
 5. allmänna opinionen

  allmänna opinionen är ett begrepp utan allmänt godtagen definition.
 6. second opinion

  second opinion, inom medicinen en ny bedömning av situationen för en patient, åstadkommen genom att denne konsulterar en annan läkare för att t.ex. få bekräftelse på att den först sökte läkarens diagnos eller behandlingsförslag var riktiga.
 7. Pressens Opinionsnämnd

  Pressens Opinionsnämnd, PON, hedersdomstol för pressen, inrättad 1916 av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

 8. opinionsledare

  opinionsledare, individ som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar nya idéer från massmedier samt från andra opinionsledare till gruppens medlemmar.
 9. opinionsfrihet

  opinionsfrihet, samlingsbenämning på de friheter som tillsammans bildar den av bl.a. regeringsformen (RF) skyddade åsiktsfriheten.
 10. opinionsklimat

  opinionsklimat, inom ett samhälle under en viss tid förhärskande åsikter och stämningar.