1. orsak

  orsak, det varur något kommer, alltså det som ger upphov till eller förklarar en viss verkan.

 2. orsak

  o`rsak subst. ~en ~er ORDLED: or-sak-en
  Svensk ordbok
 3. orsakskedjan

  orsakskedjan (sanskrit pratītyasamutpāda, pali paṭiccasamuppāda ’uppkomst i avhängighet’), buddhistisk benämning på ett metafysiskt skeende, ibland framställt som ett hjul, där ett föregående led utgör en förutsättning för ett efterföljande, utan att dock var en materiell orsak (jämför hjul, Hjulet som symbol).
 4. orsakssammanhang

  orsakssammanhang, inom skadeståndsrätten en grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar: skadan skulle inte ha uppkommit om inte den händelse inträffat som grundar ansvar (krav på logisk kausalitet).
 5. orsaka

  o`rsaka verb ~de ~t ORDLED: or-sak-ar SUBST.: orsakande
  Svensk ordbok
 6. orsaksmässig

  o`rsaksmässig adj. ~t ORDLED: or-saks-mäss-ig
  Svensk ordbok
 7. orsaksbestämd

  o`rsaksbestämd adj. orsaksbestämt ORDLED: or-saks--be-stäm-da
  Svensk ordbok
 8. orsakskedja

  o`rsakskedja subst. ~n orsakskedjor ORDLED: or-saks--kedj-an
  Svensk ordbok
 9. orsakssamband

  o`rsakssamband subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: or-saks--sam-band-et
  Svensk ordbok
 10. orsakssammanhang

  o`rsakssammanhang subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: or-saks--samm-an-hang-et
  Svensk ordbok