1. Osaka

  Osaka, Ōsaka, stad i Japan på ön Honshus sydkust.

 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. bro

  bro, byggnadsverk som leder en väg, järnväg, kanal eller vattenledning etc. över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag eller ravin.

 4. diskrimineringslagen

  diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 5. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 6. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 7. ad hominem-argument

  ad hominem-argument, argumentum ad hominem, osakligt argument som riktas mot svagheter i motståndarens karaktär i stället för mot giltigheten eller ogiltigheten i sakfrågan.
 8. japanska

  japanska, språk som talas i hela det japanska öriket, från Hokkaido i norr till Ryukyuöarna i söder, av 127 miljoner (2009).
 9. snabbtåg

  snabbtåg, resandetåg som i reguljär trafik kör med en hastighet av 200 km/h eller mer.
 10. världsutställning

  världsutställning, internationell utställning där bl.a. olika länders tekniska, ekonomiska och kulturella framsteg presenteras.