1. halal

  halal, ḥalāl, det som är tillåtet enligt islamisk rätt.
 2. haram

  haram, ḥarām, i islamisk rätt termen för det som religionen förbjuder, t.ex. visst beteende eller viss föda.
 3. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 4. miljöbalken

  miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999.
 5. emic

  emic och etic, ett begreppspar som anger två olika analytiska förhållningssätt inom kultur- och socialantropologin.
 6. dolus

  dolus, juridisk benämning på uppsåt.
 7. otillåten utlämning av teknisk utrustning

  otillåten utlämning av teknisk utrustning, brott mot allmän ordning som begås av den som i yrkesmässig verksamhet till någon under 15 år lämnar ut film, video eller annan teknisk upptagning med rörliga bilder med verklighetstrogna, ingående skildringar av våld eller hot om våld mot människor eller djur.
 8. övertidsblockad

  övertidsblockad, facklig stridsåtgärd bestående i att arbetstagare kollektivt vägrar att arbeta annat än under ordinarie arbetstid.
 9. trust

  trust, engelsk benämning för en rätt till egendom eller rättighet som innehas av någon ( trustee) för någon annans räkning.
 10. voyeurism

  voyeurism, skoptofili, sexuell avvikelse som kännetecknas av ett tvångsmässigt återupprepat behov att nå sexuell upphetsning och orgasm som otillåten, dold betraktare av andra människors avklädning, nakenhet och sexuella aktivitet.