1. korruption

  korruption, missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor.
 2. aga

  aga, kroppslig bestraffning av minderåriga eller underlydande i uppfostringssyfte.
 3. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 4. brott

  brott, gärning för vilken i lag eller annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.
 5. neuros

  neuros, term införd 1769 av den brittiska läkaren William Cullen som samlingsnamn på sjukdomar med psykiska symtom.
 6. baggböleri

  baggböleri, ursprungligen olovlig avverkning på kronoskog, antingen som ren stöld eller i form av otillåtna uttag i stockfångstskog, dvs. skog som ger sågtimmer.
 7. fackliga stridsåtgärder

  fackliga stridsåtgärder, kollektiva påtryckningsåtgärder på arbetsmarknaden för att lösa intressemotsättningar avseende anställningsvillkor eller förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 8. Hermes

  Hermes, grekisk gud med flera verksamhetsfält.
 9. märkdata

  märkdata, data som anger prestanda och normala driftbetingelser för en elektrisk apparat.
 10. tull

  tull innebär att den som importerar en vara till ett land måste betala pengar till staten för att få ta in den i landet.