1. otjänlig

  o`tjänlig adj. ~t ORDLED: o--tjän-lig
  Svensk ordbok
 2. otjänligt försök

  otjänligt försök, straffrättsligt uttryck för försök till brott som även om försöket genomförs inte kan åstadkomma den avsedda effekten.
 3. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 4. or

  or, arter i kvalsterfamiljen Acaridae.
 5. koliforma bakterier

  koliforma bakterier, koliformer, alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C.
 6. rymdväder

  rymdväder, tillståndet i rymden, särskilt i jordens närhet, vad avser partikelrörelser och strålning; motsvarigheten till det jordiska vädret, men väsentligen förlagt utanför jordatmosfären.
 7. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 8. hydrokemi

  hydrokemi, naturliga vattens kemi, ett ämnesområde inom geovetenskap.
 9. svartåt

  svartåt, massförekomst av planktonlevande bakgälade snäckor i familjen Limacinidae.
 10. skyddsgröda

  skyddsgröda, gröda, vanligen stråsäd, i vilken vallväxter som gräs eller baljväxter, t.ex. rödklöver och lusern, såtts in.