1. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.
 2. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 3. otjänligt försök

  otjänligt försök, straffrättsligt uttryck för försök till brott som även om försöket genomförs inte kan åstadkomma den avsedda effekten.
 4. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 5. or

  or, arter i kvalsterfamiljen Acaridae.
 6. koliforma bakterier

  koliforma bakterier, koliformer, alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C.
 7. otjänlig

  o`tjänlig adj. ~t ORDLED: o--tjän-lig
  Svensk ordbok
 8. hydrokemi

  hydrokemi, naturliga vattens kemi, ett ämnesområde inom geovetenskap.
 9. foderväxter

  foderväxter, alla de växter som odlas för användning som foder för husdjur.
 10. svartåt

  svartåt, massförekomst av planktonlevande bakgälade snäckor i familjen Limacinidae.