1. potential

  potential är en kraft eller resurser som man ännu inte har utnyttjat helt och hållet.
 2. potential

  potential, det arbete som krävs för att förflytta en massaenhet, en positiv enhetsladdning eller en magnetisk enhetspol från oändligt avstånd från ett konservativt kraftfälts källor (se konservativ kraft) till en punkt i kraftfältet (gravitationsfält, elektrostatiskt eller magnetiskt fält).
 3. potential

  potential [-(t)sia´l] subst. ~en ~er ORDLED: pot-enti-al-en
  Svensk ordbok
 4. elektrisk potential

  elektrisk potential, fysikalisk storhet med beteckningen V. Den elektriska potentialen mäts i volt (V).
 5. elektrokemisk potential

  elektrokemisk potential, lägesenergi per jon, begrepp använt framför allt inom cellfysiologi.
 6. Nernst-potential

  Nernst-potential, inom växtfysiologi den elektriska potentialskillnad mellan två lösningar, skilda åt av ett membran genomsläppligt för en viss jon, vilken ger jonen nettodiffusionshastigheten noll från den ena lösningen till den andra.
 7. biotisk potential

  biotisk potential, den maximala naturliga förökningstakten hos en organismpopulation som befriats från t.ex. resursknapphet, konkurrens och dödlighet genom predatorer.
 8. osmotisk potential

  osmotisk potential, den komponent av vattenpotentialen som är beroende av koncentrationen av lösta ämnen i vattnet.
 9. Morse-potential

  Morse-potential, matematisk modell för den potentiella energi V( r) som följer av växelverkan mellan atomer i molekyler.
 10. kemisk potential

  kemisk potential, betecknad μ, ett mått på hur aktivt ett ämne är i ett kemiskt system.