1. praktik

  praktik är övning i ett yrke som man håller på att lära sig.
 2. praktika

  praktika, trycksak med kalendariska förutsägelser, detsamma som prognostikon.
 3. praktik

  prakti´k subst. ~en ORDLED: prakt-ik-en
  Svensk ordbok
 4. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 5. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 6. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 7. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 8. praktikarbete

  praktikarbete, arbete som studerande utför i anställningsförhållande och på vars utförande krav ställs i läroplan e.d. eller som nära och naturligt ansluter till en teoretisk yrkesutbildning.
 9. Praktikertjänst AB

  Praktikertjänst AB, Stockholm, privatägd sjukvårdskoncern.
 10. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.