1. precisera

  precise´ra verb ~de ~t ORDLED: pre-cis-er-ar SUBST.: preciserande, precisering
  Svensk ordbok
 2. specifikation

  specifikation,, som juridisk term precisering av de närmare egenskaper som en såld vara ska ha.
 3. legaldefinition

  legaldefinition, för språkbruket på ett visst område bestämmande; definition som förekommer i lagtext och vars syfte är att precisera de föremål eller handlingar som lagen behandlar.
 4. UNS

  UNS, utan närmare specifikation , beteckning som används vid klassifikation av sjukdomsdiagnoser för att ange att en diagnos är mindre preciserad.
 5. omfattningsvillkor

  omfattningsvillkor, ansvarsbärande, ansvarsutvidgande eller ansvarsbegränsande klausul i försäkringsvillkor vilken preciserar de situationer och skadehändelser som omfattas respektive inte omfattas av försäkringsskyddet.
 6. fareklausul

  fareklausul, bestämmelse i köpavtal varigenom parterna preciserar hur risken (faran) för varans förstörelse går över från säljaren till köparen.
 7. produktivkrafter

  produktivkrafter, hjälpmedel som avgör vad och hur mycket som kan produceras.
 8. specifikation

  specifikation,, som juridisk term fallet att någon förvärvar äganderätt till ett föremål genom att bearbeta annans egendom, t.ex. att en konstnär målar ett porträtt på en duk som tillhör någon annan än honom själv.
 9. teknikupphandling

  teknikupphandling, anskaffningsprocess som syftar till att genom teknisk utveckling skapa ändamålsenliga produkter.
 10. grad

  grad, temperaturenhet i ett flertal temperaturskalor.